Odjel za pedagogiju

 izv. prof. dr. sc. Matilda Karamatić Brčić

Rođena je 5. rujna 1980. godine u Metkoviću. Osnovnu školu završila je u Kominu (na Neretvi), a opću gimnaziju u Pločama. Dvopredmetni studij pedagogije i filozofije upisala je na Filozofskom fakultetu u Zadru 1999. godine. Diplomirala je u lipnju 2004. godine na Odjelu za pedagogiju s temom “Tisak kao odgojno-obrazovni čimbenik” i time stekla zvanje profesora pedagogije i filozofije.
Od 1. rujna 2004. godine zaposlena je kao znanstveni novak, a od 2. veljače 2006. godine kao asistent na Odjelu za pedagogiju Sveučilišta u Zadru.
Stručna suradnica je na kolegijima Temeljna znanja o odgoju i obrazovanju i Uvod u pedagogiju na sveučilišnom preddiplomskom studiju pedagogije te na kolegijima Teorije odgoja i obrazovanja i Teorije odgoja i obrazovanja u praksi na sveučilišnom diplomskom studiju pedagogije. Od ak. god. 2008./2009. stručna je suradnica na kolegijima Temeljna znanja o odgoju i obrazovanju i Teorije odgoja i obrazovanja u praksi koji se realiziraju u sklopu Programa za stjecanje kompetencija nastavnika.
2005. godine upisuje Poslijediplomski znanstveni magistarski studij iz područja društvenih znanosti, polje odgojnih znanosti na Odsjeku za pedagogiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, a 2007. godine prelazi na Poslijediplomski sveučilišni doktorski studij pedagogije pri Odsjeku za pedagogiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, smjer: Kurikulum suvremenog odgoja i škole.
Akademski stupanj doktora znanosti iz područja društvenih znanosti, polja pedagogije stekla je 30. kolovoza 2013. godine na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu obranom teme pod nazivom „Organizacija, sadržaji i način provođenja inkluzivnog odgoja i obrazovanja u osnovnoj školi“ uz voditeljstvo mentorice prof. dr. sc. Dijane Vican.
Od 2007. godine je suradnica na znanstveno-istraživačkom projektu „Odgoj i obrazovanje za poduzetništvo“(voditeljica projekta: prof. dr. sc. Dijana Vican).
Sudjelovala je na nekoliko domaćih i međunarodnih znastveno- stručnih konferencija, okruglih stolova te realizirala radne posjete na stranim visokoškolskim institucijama.

 

Sudjelovanje na znanstveno-stručnim usavršavanjima

Sudjelovanje na seminaru Western Balkan Enterprise Development And Innovation Facility – Triple Helix for Social Innovation Project (Best practice sharing Seminar) u organizaciji Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) i European Commission, održanog 24. listopada 2014. u Zagrebu.

Sudjelovanje na radionici za trening trenera na temu Professional effectiveness u okviru projekta „Modernizacija doktorske izobrazbe kroz implementaciju Hrvatskog kvalifikacijskog okvira“, koja se održala na Sveučilištu u Zagrebu od 18. do20. rujna 2014.

Sudjelovanje  na ljetnoj školi u okviru Tempus projekta „Modernising Teacher Education in a European Perspective“, Muensteru (Njemačka), 2.-16. rujna 2012.

Radni posjet na Institut za međunarodnu suradnju u području obrazovanja (Institute for International Cooperation in Education) pri Sveučilištu za obrazovanje nastavnika (Teacher Training University of Central Switzerland, Zug) kod prof.dr. Priske Sieber, ravnateljice istog Instituta te stručnjaka u području Inkluzivnog odgoja i obrazovanja, Zug, Švicarska, 24-25. lipnja 2010.

Radni posjet i stručno usavršavanje iz područja Inkluzivnog obrazovanja na Sveučilištu za obrazovanje nastavnika (Teacher Training University of Central Switzerland), Luzern, Švicarska, 22-23. lipnja 2010.

Sudjelovanje na predavanju profesora Ronalda H. Humbeltona: ˝Item Responce Theory for the Next Generation of Educational Tests˝. Zadar, Hrvatska, 8. – 10.  lipnja 2009.

Sudjelovanje na 5th Prague Forum „The right to Quality education“. U organizaciji Vijeća Europe i Ministarstva obrazovanja Republike Češke, od 20-22.studenog 2008., Prag, Češka.

Savjetovanje „Računalo u školi XII“. Hrvatsko društvo za promicanje informatičkog obrazovanja, pod pokroviteljstvom Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa RH u suradnji sa Agencijom za odgoj i obrazovanje, od 28. do 30. rujna 2008., Šibenik, Hrvatska.

Poduzetništvo u obrazovanju – poticanje poduzetničkog razmišljanja: ciljevi, sredstva i izazovi. Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta RH, Agencija za strukovno obrazovanje i KulturKontakt Austrija, 24. i 25. studenog 2006., Zagreb, Hrvatska.

Znanstveni okrugli stol na temu Socijalna isključenost (Social exclusion) u organizaciji Instituta za društvena istraživanja (IDI), Zagreb (2006).

Član organizacijskog odbora i sudionik 7. godišnjeg kongresa Young SIETAR-a (Young society for education, training and research) i Interkulture (Zagreb) koji je održan na Sveučilištu u Zadru od 27.-30. listopada 2005. pod nazivom New trends in Interculturalism: From Research and Training to Peace building and beyond.

Redovito sudjelovanje na godišnjim susretima Pedagoga Hrvatske (znanstveno-stručna kategorija) u organizaciji Hrvatskog pedagogijskog društva.

 

Sudjelovanje na međunarodnim znanstvenim i stučnim skupovima

Petani R., Karamatić Brčić, M. i Baždarić, T. (2015). Educational Inclusion of children from bilingual families – pedagogical implications. Izlaganje je podneseno u okviru 9. međunarodne znanstvene konferencije International technology, education and development conference (INTED), koja je održana od 2. do 4. ožujka 2015. U Madridu, Španjolska. Rad je objavljen u zborniku s konferencije.

Karamatić Brčić, M. i Petani, R. (2014). Models of rehabilitation as a precursor to quality inclusive practice. Izlaganje je podneseno u okviru 6. međunarodne znanstvene konferencije Education and new learning technologies, (EduLearn), koja je održana od 7. do 9. srpnja 2014. u Barceloni, Španjolska. Rad je objavljen u zborniku radova s konferencije.

Petani, R. i Karamatić Brčić, M. (2014). Family enviroment, communication and media education. Izlaganje je podneseno u okviru 9. međunarodne znanstvene konferencije Media literacy education from pupils to lifelong learning, koja je održana od 23. do 25. lipnja 2014. u Pragu, Češka. Rad je objavljen u zborniku radova s konferencije.

Karamatić Brčić, M. (2014). Od obrazovne integracije do obrazovne inkluzije u sustavu odgoja i obrazovanja u Hrvatskoj. Izlaganje je podneseno u okviru 2. međunarodne znanstvene konferencije Pedagogija, obrazovanje i nastava, koja je održana od 21. do 23. ožujka 2013. u Mostaru, Bosna i Hercegovina. Rad je objavljen u zborniku radova s konferencije.

Drugi kongres pedagoga Hrvatske (s međunarodnim sudjelovanjem), 24.-26. rujna 2012., Opatija, Hrvatska, Pedagogija i kultura.

Međunarodni znanstveno-stručni skup „Dijete i estetski izričaji“, 13. i 14. svibnja 2011., Zadar, Odjel za izobrazbu učitelja i odgojitelja predškolske djece Sveučilišta u Zadru. (Voditelj radionice „Uloga radnog odgoja kroz scensko izražavanje djece predškolske dobi).

Međunarodna znanstvena konferencija ¨Kontroverze suvremene pedagogije i praksa odgoja i obrazovanja¨, 16. – 18. listopada 2008., Mostar, Bosna i Hercegovina. (Podnesak: Vrjednovanje odlika osobnosti učenika u osnovnoj školi.)

Međunarodna konferencija o naprednim i sustavnim istraživanjima. Znanstveno-stručni simpozij ¨Pedagogija u kontekstu društva znanja¨, 25. – 27. listopada 2007., Zadar, Hrvatska: The 1. st Internacional Conference on Advances and Systems Research ECNSI – 2007 in Zadar, Croatia. (Podnesak: Poduzetništvo kao integrativni sadržaj u europskim nacionalnim kurikulumima.)

International Symposium on ¨Knowledge region: the Apls – Adriatic challenges¨, 1. – 3. June 2007., Šibenik – Luša, Croatia. (Podnesak: Enterpreneurship as a educational value and competence.
 

Sudjelovanje na domaćim znanstvenim i stučnim skupovima

Sudjelovanje na Devetom susretu pedagoga Hrvatske, 11-13. travnja 2011.godine, Zadar, Hrvatska, Pedagog kreator kurikuluma i kulture odgojno-obrazovne ustanove. Pripoćenje: Inkluzivno obrazovanje u osnovnoj školi u okvriru radionice Kurikulumske odrednice kulture osnovne škole održane u Osnovnoj školi „Šimuna Kozičića Benje“ u Zadru.

Prvi kongres pedagoga Hrvatske, 19. – 21. rujna 2007., Zagreb, Hrvatska, Pedagogija – prema cjeloživotnom obrazovanju i društvu znanja. (Podnesak: Kategorizacija isključenih srednjoškolaca iz formalnog odgoja i obrazovanja).

Znanstveno-stručni skup, svibanj 2005., Zadar, Hrvatska, Prema novom kurikulumu u odgoju i obrazovanju u organizaciji Odjela za izobrazbu učitelja i odgojitelja predškolske djece. (Podnesak: Dnevni tisak kao čimbenik informiranja o novom kurikulumu.)


Radovi objavljeni u zbornicima radova i časopisima

Petani, R., Karamatić Brčić, M. i Baždarić, T. (2015). Educational Inclusion of children from bilingual families – pedagogical implications. U INTED 9 th International technology,education and development conference, 2. do 4. ožujka 2015. Madrid, Španjolska, pg. 1116-1126.

Perin, V. i Karamatić Brčić, M. (2014). Life Long learning and employability - the role of non-formal education. Ljubljana, Slovenia: Andragoška Spoznanja, No. 4, 2014.

Karamatić Brčić, M. i Perin, V. (2014). Reflection on Key Competencies for Lifelong Learning: a Structural analysis of Teachers study Programmes in the Republic of Croatia. Ljubljana, Slovenija: Andragoška Spoznanja, No. 2, 2014., pg. 23-41.

Petani, R. i Karamatić Brčić, M. (2014). Family enviroment, communication and media education. U Media literacy education from pupils to lifelong learning ED, od 23. do 25. lipnja 2014. Prag, Češka, pg. 51-61.

Karamatić Brčić, M. i Petani, R. (2014). Models of rehabilitation as a precursor to quality inclusive practice. U Education and new learning technologies ED, (EduLearn), 7. do 9. srpnja 2014. Barcelona, Španjolska, pg. 6489-6496.

Karamatić Brčić, M. (2014). Intercorrelation between Sociodemographic Characteristics of Pupils and Their Perception of Inclusive Education in Primary shools in Croatia. Louisville, USA: International Journal for Humanities and Social Sciences, No. 7 (1), May 2014., pg. 70-76.

Vican, D. i Karamatić Brčić, M. (2013). Obrazovna inkluzija u kontekstu svjetskih i nacionalnih obrazovnih politika – s osvrtom na hrvatsku obrazovnu stvarnost. Život i škola, br. 30 (2/2013), god. 59. Osijek: Učiteljski fakultet, str. 48-66.

Karamatić Brčić, M. (2013). Pretpostavke inkluzije u školi. Život i škola, br. 30 (2/2013), god. 59. Osijek: Učiteljski fakultet, str. 67-78.

Karamatić Brčić, M. (2013), Od obrazovne integracije do obrazovne inkluzije u sustavu odgoja i obrazovanja u Hrvatskoj,  2. Međunarodna znanstvena konferencija „Pedagogija, obrazovanje i nastava“, 21.-23. ožujka 2013., Mostar, Bosna i Hercegovina (zbornik radova u tisku).

Karamatić Brčić, M. (2012), Implementacija i provedba inkluzivnog odgoja i obrazovanja u sustavu redovnih škola. Magistra Iadertina, Vol. 7 No.1, str. 101-109. Zadar: Odjel za izobrazbu učitelja i odgojitelja predškolske djece.

Karamatić Brčić, M. (2011), Svrha i cilj inkluzivnog obrazovanja. Acta Iadertina, 8 (2011), str. 39-47. Zadar: Sveučilište u Zadru.

Vican, D., Karamatić-Brčić, M., Luketić, D. (2009), Znanje – društveno-kulturna vrijednost. Lađa, 4(3), str. 16 – 30. Zagreb: Glas Koncila.

Luketić, D., Karamatić Brčić, M. (2007), Poduzetništvo kao integrativni sadržaj u europskim nacionalnim kurikulumima. U: Cindrić, M., Vican, D., Siniscalco, M., T. (ur.), Pre - Confrence Proceedings of the 1.st Special Focus Symposium on the Pedagogy in the Context of a Knowledge Society. Zagreb: Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu i ECNSI.

Karamatić-Brčić, M. (2007), Kategorizacija isključenih srednjoškolaca iz formalnog odgoja i obrazovanja. U: Previšić, V., Šoljan, N., N., Hrvatić, N. (ur.) (2007), Pedagogija – prema cjeloživotnom obrazovanju i društvu znanja. Svezak II. Zagreb: Hrvatsko pedagogijsko društvo.

Karamatić-Brčić, M. (2005), Dnevni tisak kao čimbenik informiranja o novom kurikulumu. U: Bacalja R., znanstveno-stručni skup Prema novom kurikulumu u odgoju i obrazovanju. Zadar, Odjel za izobrazbu učitelja i odgojitelja predškolske djece.


Poglavlje u knjizi

Miliša Z., Buterin, M., Karamatić Brčić, M. i Radeka, I. (2012): Odjel za pedagogiju, str. 242.-253. U spomenici: Vladimir Skračić /ur./: Sveučilište u Zadru : O desetoj obljetnici obnove, Sveučilište u Zadru, Zadar, str. 534.

 

Prikaz knjige

Karamatić Brčić, M. (2011), Richard Rose (Ed.), Confronting obstacles to inclusion: International responses to developing inclusive education. London i New York, 2010., Routledge (295 str.). Društvena istraživanja (2011), Vol. 20, br. 4 (114), str. 1216-1219).


Članstva

Članica Hrvatskog pedagogijskog društva.
Članica nevladine udruge "Interkultura" u Zagrebu.
Od 2005. članica Europskog udruženja za međunarodno obrazovanje (European Association for International Education- EAIE).
Od 2005. članica Young SIETAR-a (Young society for International Education, Training and Research).


Vrijeme konzultacija: Srijeda, 9.30 h – 10.30 h ; prije i poslije nastave

Kontakt:

    tel. ++ 385 (0)23 200 513

    e-adresa: mkarama@unizd.hr