Odjel za pedagogiju

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

doc. dr. sc. Marija Buterin Mičić
 

Rođena je 19. veljače 1981. godine u Zadru gdje je završila osnovnu i srednju školu. Akademske godine 2000./2001. upisuje studij pedagogije i povijesti umjetnosti na Sveučilištu u Zadru gdje je diplomirala i time stekla zvanje profesora pedagogije i diplomiranog povjesničara umjetnosti. Od lipnja 2007. godine zaposlena je kao asistentica na Odjelu za pedagogiju Sveučilišta u Zadru. Iste godine upisuje Poslijediplomski sveučilišni doktorski studij pedagogije, smjer Kurikulum suvremenog odgoja i škole, na Odsjeku za pedagogiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Akademski stupanj doktorice znanosti stekla je 2013. godine obranom rada Interkulturalna osjetljivost učenika srednjih škola na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. U zvanju je docenta od 2016. godine. Surađivala je u izvođenju nastave iz kolegija Uvod u metodologiju istraživanja, Metodologija pedagogijskog istraživanja, Statistika u pedagogijskom istraživanju I, Statistika u pedagogijskom istraživanju II, Interkulturalne vrijednosti turizma, Školska pedagogija I i Školska pedagogija II. Trenutno vodi nastavu nekoliko obveznih i izbornih kolegija na preddiplomskom i poslijediplomskom dokotrskom studiju pedagogije (Interkulturalna pedagogija, Uvod u školsku pedagogiju, Školska pedagogija i kurikulum suvremene škole, Deskriptivna statistika u pedagogijskom istraživanju, Inferencijalna statistika u pedagogijskom istraživanju, Pedagoški aspekti istraživanja interkulturalizma te Istraživanje školskog i razredno-nastavnog ozračja u kontekstu kurikulumskih promjena). Bila je članica Etičkog povjerenstva Sveučilišta u Zadru, predstavnica iz redova asistenata i znanstvenih novaka te članica Povjerenstva za osiguravanje kvalitete Odjela za pedagogiju Sveučilišta u Zadru. Stručno se usavršavala u zemlji i inozemstvu (St. Nicholas Montessori College Ireland, Centar za istraživanje i promicanje darovitosti Pedagoškog fakulteta Sveučilišta u Ljubljani). Završila je edukaciju o primjeni i bodovanju testa potencijalne kreativnosti (EPoC) u organizaciji Međunarodnog centra za inovacije u obrazovanju (ICIE) i Centra za poticanje darovitosti. Trenutno je uključena u stručno usavršavanje iz Montessori pedagogije prema programu Austrijskog Montessori udruženja. Od rujna 2014. godine članica je uredništva znanstvenog časopisa Acta Iaderina. Aktivni je sudionik više domaćih i međunarodnih znanstveno-stručnih skupova, usavršavanja i aktivnosti s ciljem popularizacije znanosti te suradnica na nekoliko znanstveno-istraživačkih projekata. Članica je organizacijskih i programskih odbora nekoliko međunarodnih znanstveno-stručnih skupova. U svojstvu recenzenta angažirana je u nekoliko časopisa te u zbornicima radova sa znanstveno-stručnih skupova.

Bibliografija radova: http://bib.irb.hr/lista-radova?autor=298121

Vrijeme konzultacija: srijedom od 11 do 12 te prije i nakon nastave

 

Kontakt:

tel. ++385 (0)23 200 753

e-adresa: buterin@unizd.hr