Odjel za pedagogiju

 

izv. prof. dr. sc. Jasmina Vrkić Dimić

Rođena sam u Zadru 1974. godine, gdje sam završila osnovnu i srednju školu te jednopredmetni studij pedagogije na tadašnjem Filozofskom fakultetu u Zadru. Akad. god. 1998/99. upisala sam poslijediplomski magistarski znanstveni studij pedagogije na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Naslov magistrice znanosti iz znanstvenog područja društvenih znanosti, polje odgojne znanosti stekla sam 2004. godine. Naslov doktorice znanosti iz znanstvenog područja društvenih znanosti, polje pedagogija, grana didaktika stekla sam u siječnju 2010. godine izradivši i obranivši doktorsku disertaciju pod nazivom: «Utjecaj uporabe računala na praksu učenja i poučavanja», uz vodstvo mentora dr. sc. Vladimira Jurića, red. prof. (Odsjek za pedagogiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu).

Od 1999. godine zaposlena sam na Odjelu za pedagogiju Sveučilišta u Zadru, na radnom mjestu mlađe asistentice, zatim asistentice te više asistentice, od prosinca 2011. god. u znanstveno-nastavnom zvanju i na radnom mjestu docentice, a od 2017. god. u zvanju izvanredne profesorice. Surađivala sam u izvođenju nastave Andragogije, Školske pedagogije, Pedagogije slobodnog vremena, Metodike rada školskog pedagoga I, II. Nositeljica sam programa obveznih kolegija Didaktičke teorije, Didaktika nastave. Od akad. god. 2014/15. uvodim i realiziram novi izborni kolegij na diplomskom studiju pedagogije IKT i učenje, kao i na poslijediplomskom doktorskom studiju pedagogije «Kvaliteta u odgoju i obrazovanju» novi izborni kolegij Suvremena tehnologija u obrazovanju, čija sam također nositeljica. Na doktorski studij akad. god. 2018/19. uvodim novi izborni kolegij Aktivni oblici učenja i poučavanja (čija sam također nositeljica). Od akad. god. 2018/19. nositeljica sam kolegija Metodika rada pedagoga na diplomskom studiju pedagogije.

Od 2004. godine periodično sam realizirala program kolegija Andragogija na Visokom vojnom učilištu u Zemuniku pri Školi nastavnika letenja te časničkoj obuci. Od 2014. do 2018. godine u okviru programa za dopunsko pedagoško-psihološko i didaktičko-metodičko obrazovanje nastavnika (Program za stjecanje nastavničkih kompetencija; Pn-B) realizirala sam kolegij IKT i učenje čija sam ujedno nositeljica, a od 2019. godine u okviru istog programa realiziram kolegij Metodika nastave društveno-humanističkog područja.

Od 2011. do 2014. godine obnašala sam funkciju šefice Katedre za didaktiku i metodike na Odjelu za pedagogiju Sveučilišta u Zadru. Od 2010. do 2011. godine bila sam predsjednica Povjerenstva za kvalitetu Odjela za pedagogiju Sveučilišta u Zadru, a od 2013. do 2018. godine članica sam istog povjerenstva. Članica sam Povjerenstva za primjenu tehnologije u nastavi Sveučilišta u Zadru od njegova osnutka 2014. godine. Od 2014. godine članica sam uredništva znanstvenog časopisa Acta Iadertina, a od 2017. obnašam funkciju izvršne urednice.

Sudjelovala sam u organizaciji 2 znanstveno-stručna skupa, izlagala sam na 20 domaćih i međunarodnih znanstvenih konferencija te dosad objavila 28 znanstvenih radova.

Od 2002. do 2007. godine surađivala sam na znanstvenoistraživačkom projektu prof.dr.sc. Dijane Vican pod nazivom «Moralne kvalitete sudionika u odgoju i obrazovanju».

Od 2008. do 2013. godine surađivala sam na znanstvenoistraživačkom projektu izv.prof.dr.sc. Stjepana Jagića pod nazivom «Interkulturalne promjene pod utjecajem turizma u Republici Hrvatskoj».

Od lipnja 2017. do prosinca 2018. surađivala na projektu «Zadar ZaDar – Doživljajna pedagogija u prirodoslovnim predmetima za razvoj darovitih učenika – UP.03.2.2.02.0102. »; projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda (nositelj: OŠ Bartula Kašića, partneri: Sveučilište u Zadru, Grad Zadar, OŠ Šimuna Kožičića Benje u Zadru, OŠ Zadarski otoci Zadar, OŠ Kruno Krstić, OŠ Sv. Filip i Jakov).

Od rujna 2019. suradnica je na kompetitivnom znanstvenom projektu «Kompetencijski standardi nastavnika, pedagoga i mentora», čiji je nositelj Sveučilište u Zadru.

Dugogodišnja sam članica HPGD «Zoranić», s aktivnim članstvom od 1993. do 2001. godine. Članica sam Matice Zadrana od njenog osnutka ratne 1993. godine te Hrvatskog pedagogijskog društva (HPD) također od njegova osnutka 2002. godine.

Supruga sam te majka dvoje djece.

 

POPIS RADOVA – GOOGLE ZNALAC: https://scholar.google.hr/citations?user=nFsnwFQAAAAJ&hl=hr

 

POPIS RADOVA – CROSBI: https://www.bib.irb.hr/pretraga?operators=and|Vrki%C4%87%20Dimi%C4%87,%20Jasmina%20(228371)|text|author

 

 

Vrijeme konzultacija: utorkom od 12,00 do 14,00 sati.
 
Kontakt:
      tel. ++ 385 (0)23 200 758
      e-adresa: jvdimic@unizd.hr