Odjel za pedagogiju

 Igor-Radeka_100.jpg


prof. dr. sc. Igor Radeka

Rođen je 3. veljače 1963. godine u Zadru. Osnovnu i srednju školu završio je u Zadru. Prvi je diplomirao jednopredmetni studij pedagogije na Filozofskom fakultetu u Zadru 1986. godine. Sljedeće godine bio je školski pedagog u Osnovnoj školi Cres na otoku Cresu. Na Odsjeku za pedagogiju Filozofskog fakulteta u Zadru / Odjelu za pedagogiju Sveučilišta u Zadru radi od 1987. godine. Magisterij znanosti stekao je na Pedagoškom fakultetu Sveučilišta u Rijeci 1991. godine obranom teme Permanentno obrazovanje nastavnika, a doktorat 2000. godine na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci obranom teme Pedagogija Stjepana Patakija u kontekstu razvoja suvremene povijesti pedagogije u Hrvatskoj.

Nositelj je kolegija i istraživač na području povijesti pedagogije, komparativne pedagogije, didaktike i obrazovanja nastavnika. Bio je gostujući profesor na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Splitu i Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Od akademske godine 2000/01. do 2002/03. bio je voditelj Dopunskog pedagoško-psihološkog obrazovanja nastavnika na Filozofskom fakultetu u Zadru / Sveučilištu u Zadru. Inicijator je i koordinator programa za stjecanje nastavničkih kompetencija i voditelj nastavničkog modula na Sveučilištu u Zadru od početka njegove izvedbe u skladu s Bolonjskim procesom akademske godine 2008/09. do 2011/12. Od početka na tom modulu kontinuirano izvodi dva od šest obveznih kolegija za studente svih diplomskih studija nastavničkog usmjerenja na Sveučilištu u Zadru.

Pročelnik je Odjela za pedagogiju Sveučilišta u Zadru od akademske godine 2015/16. do 2020/21. Zamjenik je voditeljice poslijediplomskog doktorskog studija Kvaliteta u odgoju i obrazovanju Sveučilišta u Zadru (koji je na temelju vanjske evaluacije 2019. godine dobio markicu kvalitete) od osnutka 2014/15. do 2019/20. godine. Zamjenik je voditeljice poslijediplomskog specijalističkog studija Vođenje i upravljanje odgojno-obrazovnom ustanovom Sveučilišta u Zadru od početne akademske godine 2016/17. do 2019/20.

Član je većeg broja povjerenstava za obrane magistarskih radova i doktorskih disertacija te većeg broja povjerenstava za izbore u suradnička i znanstveno-nastavna zvanja na više sveučilišta, recenzent je većeg broja udžbenika, priručnika, knjiga i članaka, organizator je većeg broja znanstvenih skupova. Bio je suradnik i glavni istraživač na više hrvatskih i međunarodnih znanstveno-istraživačkih projekata te voditelj hrvatske strane bilateralnog hrvatsko-slovenskog znanstveno-istraživačkog projekta iz područja pedagogije u suradnji s Filozofskim fakultetom Sveučilišta u Ljubljani. Koordinator je i suradnik u više EU projekata.

Od 1996. do 2003. godine tajnik je i izvršni urednik znanstvenog časopisa Radovi : Razdio filozofije, psihologije, sociologije i pedagogije, kada su radovi objavljeni u navedenom časopisu imali najvišu znanstvenu kategoriju. Član je uredništava više hrvatskih i međunarodnih znanstvenih časopisa koji se referiraju u WoS i Scopus bazama podataka.

Bio je član povjerenstva za izradu Hrvatskoga kvalifikacijskog okvira (2007-2010) i povjerenstva za provedbu Hrvatskoga kvalifikacijskog okvira (2010-2012) Vlade Republike Hrvatske. Bio je član Hrvatskog povjerenstva za praćenje Bolonjskog procesa (Croatian Bologna Follow Up Group) Nacionalnog vijeća za znanost, visoko obazovanje i tehnološki razvoj (saziv 2014-2018).

Član je Matičnog odbora za polja pedagogije, edukacijsko-rehabilitacijske znanosti, logopedije i kineziologije od 2017. do 2021. godine. Član je Sektorskog vijeća XXI. Odgoj, obrazovanje i sport od 2015. do 2019, a predsjednik od 2019. do 2021. godine. Potpredsjednik je cehovskog Hrvatskog pedagogijskog društva od 2017. do 2021. godine. Član je aktualnog saziva Ekspertne radne skupine za kurikularnu reformu Vlade Republike Hrvatske od 2018. godine.

(Ko)autor je šest knjiga, koautor i kourednik je jednog sveučilišnog udžbenika, glavni je urednik jednog zbornika radova, (ko)urednik je tri znanstvene monografije, (ko)autor je poglavlja u trinaest knjiga, objavio je sedamdesetak članaka u časopisima i zbornicima radova te je održao četrdesetak izlaganja na znanstvenim skupovima.


 
Vrijeme konzultacija: petkom 10.00 - 12.00

Kontakt:
    tel. ++ 385 (0)23 200 558
    e-adresa: iradeka@unizd.hr
    homepage: http://djelatnici.unizd.hr/~iradeka/