Odjel za pedagogiju

Dijana_Vican.jpg

 

prof. dr. sc. Dijana Vican

Rođena je 5. prosinca 1959. u Imotskom, gdje je završila osnovnu i srednju školu - opću gimnaziju. 1984. diplomirala je jednopredmetni studij pedagogije na Odsjeku za pedagogiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. U istoj ustanovi završila je 1991. poslijediplomski znanstveni magistarski studij iz andragogije obranom magistarske radnje pod naslovom Koncepcija odgoja i obrazovanja odraslih Paula Freirea. Stupanj doktorice znanosti stekla je 2000. obranom doktorske disertacije pod naslovom Odgoj i obrazovanje djece Albanaca u Republici Hrvatskoj.
Od 1987. zaposlena je na radno mjesto asistentice na Odsjeku za pedagogiju Filozofskog fakulteta u Zadru Sveučilišta u Splitu, danas Sveučilišta u Zadru. U znanstveno zvanje znanstvenog suradnika i znanstveno-nastavno zvanje docenta izabrana je 2002., a u znanstveno zvanje više znanstvene suradnice i izvanredne profesorice 2007. Zvanja je stekla u znanstvenom području društvenih znanosti, polju odgojnih znanosti, grani sustavne pedagogije.
Znanstveno-stručni interes ostvaruje u više pedagogijskih disciplina - općoj pedagogiji, interkulturalnoj pedagogiji, obrazovnim politikama, andragogiji, poduzetničkom obrazovanju te obrazovanju i osposobljavanju nastavnika.
Autorica je i koautorica poglavlja u 4 znanstvene knjige i 1 priručniku. Objavila je 26 članaka. Održala je 45 izlaganja na domaćim i međunarodnim znanstvenim skupovima, te više desetaka predavanja na stručnim skupovima. Od 2005. do 2011. bila je urednica sedam najrelevantnijih dokumenata iz područja obrazovne politike.
Prorektorica je Sveučilišta u Zadru za četverogodišnje mandatno razdoblje od akad. god. 2011./2012. Voditeljica je Katedre za opću pedagogiju pri Odjelu za pedagogiju Sveučilišta u Zadru za akad. god. 2012./2013. i 2013./204. Voditeljica je sveučilišnog centra "Stjepan Matičević" kojega je 2005. osnovala pri Sveučilištu u Zadru. Od 2003. do 2006. bila zamjenica pročelnika Odjela za pedagogiju, a akad. god. 2006./2007. v.d. pročelnica Odjela za pedagogiju. Od studenog 2007. do siječnja 2008. obnašala je funkciju prorektorice Sveučilišta u Zadru.
Obnašala je i druge funkcije izvan sveučilišta. Od 28. 10. 2005. do 27. 10. 2009. bila je predsjednica Upravnog vijeća Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja (NCVVO); od 11. 9. 2006. do 16. 2. 2009. Bila je predsjednica Vijeća za nacionalni kurikulum; od 21. 11. 2008. do 16. veljače 2012. bila je predsjednica Upravnog vijeća Instituta za filozofiju, Sveučilište u Zagrebu. U veljači 2008. je rješenjem Vlade RH imenovana državnom tajnicom u Ministarstvu znanosti, obrazovanja i sporta. Funkciju je obnašala do 13. listopada 2011.
Od početka rada na visokoobrazovnoj ustanovi znanstveno i stručno se permanentno usavršavala u zemlji i inozemstvu. Akad. god. 1989./1990. provodi na šestomjesečnom stručnom usavršavanju iz područja antropologije odgoja i obrazovanja na Odjelu za antropologiju Sveučilišta Berkeley, Kalifornija, SAD (Department of Anthropology, University of Berkeley, California, USA). 2001. uključena je u CARDS program Strukovno obrazovanje i osposobljavanje za strukovne nastavnike i stručne suradnike (Vocational Education and Training, Training for VET teacher Trainers). 2005. provodi na politehnici Jyväskylä u Finskoj (Politehnik Jyväskylä, Finland) na usavršavanju u području kurikuluma za predškolski odgoj, obvezno, srednjoškolsko i visokoškolsko obrazovanje, pedagoških i obrazovnih standarda te kvalitete obrazovanja. 2006. u Portorožu u Sloveniji završava međunarodni tečaj iz mentorstva (International course Mentoring: A Journey of Learning). 2006. se usavršava u Kopenhagenu u Danskoj u ustanovi Danish Institute for Educational Training of Vocational Teachers (DEL) u području obrazovanja, osposobljavanja i usavršavanja strukovnih nastavnika. 2006. provodi u Glasgowu u Škotskoj u instituciji Scotish Qualifications Authority (SQO), a usavršava se u području kurikuluma za osposobljavanje i usavršavanje strukovnih nastavnika, nacionalnog kvalifikacijskog okvira i vanjskog vrednovanja obrazovanja.
Sudjelovala je u tri znanstveno-istraživačka projekta koje je financiralo Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta kao suradnica - 1997. - 2000. Školski kurikulum i obilježja hrvatske nacionalne kulture, 2001. - 2005. Metodologija i struktura nacionalnog kurikuluma, 2007. - 2011. Kurikulum socijalnih kompetencija i odnosa u školi. Tijekom 1998. i 1999. bila je nositeljica znanstvenog istraživačkog podprojekta Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa RH pod naslovom “Školski uspjeh djece albanske narodnosti u hrvatskim školama”, a od 2003. do 2006. nositeljica znanstveno-istraživačkog projekta pod naslovom “Vrednovanje moralnih kvaliteta sudionika u formalnom odgoju i obrazovanju". Od 2007. do 2008. i od 2011. do 2013. voditeljica je znanstveno-istraživačkog projekta Odgoj i obrazovanje za poduzetništvo.
Sudjelovala je u dva međunarodna TEMPUS projekta koja je financirala Europska Unija - 2006. - 2009. Management und Counselling in European Education, 2009. - 2012. Modernizing Teacher Education in the European Context.
U nastavnom radu od uvođenja bolonjskog procesa angažirana je na preddiplomskom studiju pedagogije na kolegijima Temeljna znanja o odgoju i obrazovanju i Uvod u pedagogiju, a na diplomskom studiju na kolegijima Teorije odgoja i obrazovanja i Teorije odgoja i obrazovanja u praksi. Autorica je i nositeljica navedenih kolegija.
U programima obrazovanja nastavnika sudjeluje od 1990. 2013. kreirala je Program za stjecanje nastavničkih kompetencija na Sveučilištu u Zadru.
Sudjelovala je u programu poslijediplomskog doktorskog studija iz pedagogije na Odsjeku za pedagogiju na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Vanjska je suradnica na preddiplomskom i diplomskom studiju pedagogije na Odsjeku za pedagogiju na Fakultetu prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti i Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru. Autorica je i nositeljica dvaju kolegija na doktorskom studiju iz pedagogije na Fakultetu prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti Sveučilišta u Mostaru.
Bila je članica relevantnih povjerenstava: Povjerenstva za predlaganje kriterija za tematsko vrednovanje doktorskih studija u RH u Agenciji za znanost i visoko obrazovanje (2012.), Pregovaračke skupine – Poglavlje 23 (2010.), Povjerenstva za izradu Hrvatskog kvalifikacijskog okvira (2007.-2010.), Pregovaračke skupine – Poglavlje: Obrazovanje – kultura (2005.-2006.).
U razdoblju od 2004. do 2008. članica je uredništva časopisa Pedagogijska istraživanja kojega je izdavač Hrvatsko pedagogijsko društvo (HPD) i Školska knjiga u Zagrebu. Bila je članica uredništva časopisa Metodički ogledi.
Obavljala je profesionalne zadaće u programskim i organizacijskim odborima znanstvenih konferencija te povjerenstvima u zemlji i inozemstvu.
Članica je domaćih profesionalnih udruženja - nevladine udruge "Interkultura" u Zagrebu, Hrvatskog pedagogijskog društva (HPD) i Hrvatskog andragoškog društva (HAD), a bila je članica Europskog udruženja za međunarodno obrazovanje (European Association for International Education, EAIE).
Dobitnica je nekoliko priznanja Nezavisnog sindikata znanosti i visokog obrazovanja u razdoblju od 1991. do 2000.
2012. dobila je plaketu rektora Sveučilišta u Zadru za osnivanje Sveučilišta u Zadru.

 

Vrijeme konzultacija: nakon nastave

Kontakt:

    tel. ++ 385 (0)23 200 557

    e-adresa: dvican@unizd.hr